Skip to content

Ochrana osobních údajů

VAŠE SOUKROMÍ JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: Jaroslav Koudelka, IČ 65935632, se sídlem Steinbrenerova 49, 385 01 Vimperk, živnostenský rejstřík č.j.: OŽÚ/75/2014/3, (dále jen: správce“).
 2. Kontaktní údaje správce:  Steinbrenerova 49, 385 01 Vimperk, info@atepaboards.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či   nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění poskytovaných služeb.
 2. Správce shromažďuje pouze osobní údaje nutné k uskutečnění plnění poskytovaných služeb. Jedná se o  následující: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefon.

III.  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je plnění poskytovaných služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Osobní údaje získáváme přímo od Vás a poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít kupní smlouvu Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je dán plněním našich zákonných povinností. Právní základ je dále dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce osobních údajů vztahuje,  ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo jiných osob. Právní základ je také dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů,  marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, abychom zlepšovali naše služby, pokud jste nám poskytli svůj souhlas s přímým marketingem.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 2. Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj. zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Následně po ukončení Vaší smlouvy nebo po odvolání Vaše souhlasu Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy v souladu s obecnými promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů je správce webhostingových aplikací Internet CZ, a.s., účetní podílející uskutečnění plnění služeb, redakční systém internetové prezentace WP a dodavatelé zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování, zálohy.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

en_GBEnglish (UK)